TAUS-RETNINGSLINJER

I samarbeid med CNGL (Centre for Next Generation Localisation)

MT Post-editing Guidelines


ON SLIDE SHAREON ScribdDOWNLOAD IN PDF
ENGLISH | BAHASA INDONESIA | DANISHGERMAN | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO | 日本語 | 한국말 | MALAY | PORTUGUÊS DO BRASIL | SWEDISHภาษา ไทย | Tiếng Việt

TAUS GuidelinesFormål og omfang

Formålet med disse retningslinjene er å hjelpe kunder og tjenesteleverandører å skape klare forventninger. De kan brukes som grunnlag ved utarbeidelse av instruksjoner for redigering av maskinoversatt tekst.

Hvert enkelt selskap har vanligvis ulike retningslinjer, da arbeidet har ulike rammer og forutsetninger. Det er ikke praktisk å utarbeide retningslinjer som vil dekke alle mulige scenarioer. Vi forventer at organisasjoner vil bruke disse retningslinjene som et utgangspunkt, og tilpasse dem etter sine egne behov. Generelt forutsetter disse retningslinjene at det dreier seg om tospråklig (ikke enspråklig) redigering som foretas av en betalt oversetter, men som i noen scenarioer kan utføres av tospråklige domeneeksperter eller frivillige. Disse retningslinjene er ikke system- eller språkspesifikke.

 

Anbefalinger

Vi har følgende anbefalinger for å redusere behovet for redigering av maskinoversatt tekst (uavhengig av språkkombinasjon, retning, systemtype eller domene):

 • Juster systemet etter behov, dvs. sørg for ordbok og lingvistisk koding på høyt nivå for RBMT systemer, eller opplæring med rene, domenespesifikke data av høy kvalitet for datadrevne systemer eller hybridsystemer.
 • Sørg for at kildeteksten er velskreven (dvs. entydig, med korrekt staving og tegnsetting)og, om mulig, tilpasset for maskinoversettelse (dvs. ved å benytte spesifikke redigeringsregler som passer for angjeldende maskinoversettelsessystem).
 • Integrer terminologiadministrasjon i systemene for kildetekstredigering, maskinoversettelse og oversettelsesminne.
 • Sørg for at personene som skal redigere den maskinoversatte teksten, får tilstrekkelig opplæring på forhånd.
 • Undersøk den maskinoversatte tekstens kvalitet før forhandling om produksjon, levering og pris, og sørg for at forventningene er realistiske.
 • Bli enige om en definisjon på kvaliteten til den ferdige redigerte informasjonen, basert på brukertype og akseptnivå.
 • Betal personene som redigerer teksten, for å gi strukturert tilbakemelding om vanlige feil i maskinoversettelsen (og veiled dem i hvordan dette skal gjøres, om nødvendig), slik at systemet kan forbedres over tid.

Redigering av maskinoversatt tekst

Forutsatt at anbefalingene ovenfor er iverksatt, foreslår vi følgende grunnleggende retningslinjer for redigering av maskinoversatt tekst. Hvor mye arbeid som kreves ved redigering av maskinoversatt tekst, avhenger av to hovedkriterier:

1. Kvaliteten på den maskinoversatte teksten

2. Forventet kvalitet på det ferdige, redigerte innholdet

Hvis man ønsker å oppnå en kvalitet som er sammenliknbar med «menneskelig oversettelse og kontrollesing» (eller «publiseringsklar kvalitet»), anbefales normalt full redigering. Hvis man kan godta kvalitet av lavere standard, ofte kalt «god nok» eller «formålstjenlig», anbefales normalt enkel redigering.

Det er imidlertid ikke sikkert at enkel redigering av svært dårlig maskinoversatt tekst vil resultere i publiseringsklar kvalitet. Hvis den maskinoversatte teksten derimot er av god kvalitet, kan det hende at det kun er nødvendig med enkel redigering for å oppnå publiseringsklar kvalitet. Derfor skiller vi her ikke mellom retningslinjer for enkel og full redigering av maskinoversatt tekst, men heller mellom to nivåer av forventet kvalitet. Andre nivåer kan defineres, men her holder vi oss til to nivåer for å gjøre det enkelt. Diagrammet som følger, illustrerer hva som menes med ulike redigeringsnivåer for å oppnå ulike kvalitetsnivåer, og hvordan dette kan variere avhengig av kvaliteten på den maskinoversatte teksten. De foreslåtte retningslinjene nedenfor er presentert som et sett av retningslinjer, der man kan velge individuelle retningslinjer avhengig av kundens behov og kvaliteten på den maskinoversatte teksten.

Retningslinjer for å oppnå «god nok» kvalitet

«God nok» er definert som forståelig (dvs. at du kan forstå tekstens hovedbudskap), nøyaktig (dvs. at den kommuniserer samme budskap som kildeteksten), uten å være stilistisk korrekt eller tiltalende. Teksten kan høres ut som om den var generert av en datamaskin, syntaksen kan være noe uvanlig, grammatikken er kanskje ikke perfekt, men budskapet er nøyaktig.

 • Søk å oppnå en semantisk korrekt oversettelse.
 • Påse at ingen informasjon har blitt utelatt eller lagt til
 • Rediger eventuelt støtende, upassende eller kulturelt uakseptabelt innhold.
 • Bruk så mye som mulig av den maskinoversatte teksten.
 • Følg grunnleggende staveregler.
 • Det er ikke nødvendig å implementere rent stilistiske endringer
 • Det er ikke nødvendig å omformulere setninger kun for å gi mer naturlig flyt.

Det er ikke nødvendig å omformulere setninger kun for å gi mer naturlig flyt.

Dette kvalitetsnivået blir generelt definert som å være forståelig (dvs. en sluttbruker kan forstå budskapets innhold), nøyaktig (dvs. det kommuniserer samme budskap som kildeteksten) og er stilistisk god, selv om stilen kanskje ikke er fullt like god som det en menneskelig oversetter som oversetter til sitt morsmål, kan oppnå. Syntaksen er normal, grammatikken og tegnsettingen er korrekt.

 • Søk å oppnå en grammatisk, syntaktisk og semantisk korrekt oversettelse.
 • Påse at viktig terminologi er korrekt oversatt og at uoversatte termer hører til på kundens liste over termer som ikke skal oversettes.
 • Påse at ingen informasjon har blitt utelatt eller lagt til.
 • Rediger eventuelt støtende, upassende eller kulturelt uakseptabelt innhold.
 • Bruk så mye som mulig av den maskinoversatte teksten.
 • Følg grunnleggende regler for staving, tegnsetting og orddeling.
 • Påse at formateringen er korrekt.

Best Practices Search